logo RB

Nahajewski: w sprawie koncepcji infrastruktury rowerowej [aktualizacja]

mocniak | 2013-03-26 | 0 komentarzy

mariusz_nahajewski radni interpelacje infrastruktura

Białystok 25.02.2013

Sz. P.

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie

Na podstawie § 68 Regulaminu Rady Miasta Białystok składam interpelację w sprawie stworzenia koncepcji połączenia ścieżek rowerowych w Białymstoku.

Panie Prezydencie bardzo dobrze, że wciąż powstają nowe ścieżki rowerowe, ale istnieje potrzeba połączenia ich w szlaki rowerowe, tak aby obecna infrastruktura stanowiła spójną całość. W związku z tym faktem należy stworzyć koncepcję połączenia ścieżek lub zlecić jej opracowanie, jeśli wykracza to poza możliwości urzędu. Połączenie ścieżek powinno odbywać się nie tylko poprzez budowę nowych, ale także poprzez wydzielenie pasów dla rowerzystów na jezdni, budowę wjazdów bądź zjazdów na drogę rowerową bezpośrednio z ulicy, wydzielenie kontrpasów na ulicach jednokierunkowych. Koncepcja pozwoli na wytyczenie celów umożliwiających połączenie ścieżek. Powstanie szlaków wpłynie pozytywnie na możliwość funkcjonowania wypożyczalni rowerów.

Z poważaniem

Mariusz Nahajewski

Odpowiedź

Białystok, 14 marca 2013

ORN-I.0003.19.2013

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25 lutego 2013 r. informuję, iż wszelkie działania

związane z rozbudową infrastruktury rowerowej mają na celu łączenie ścieżek rowerowych w przemyślaną, funkcjonalną całość. Przebieg budowanych oraz nowoprojektowanych ścieżek rowerowych jest zgodny z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Białegostoku. Ponadto brane są pod uwagę sugestie wszystkich użytkowników ścieżek rowerowych, którzy od 2010 r. składali swoje propozycje, wnioski i uwagi na stronie internetowej http://www.bialystok.pl. Wyniki tych badań były podstawą do stworzenia mapy ścieżek rowerowych.

Zostały na nią naniesione istniejące, przewidziane do budowy oraz najczęściej wymieniane w ankiecie ścieżki rowerowe. W miejscach, w których jest to możliwe są wykonywane brakujące fragmenty ścieżek rowerowych w wyniku, czego wybudowano w 2012 r. fragment ścieżki rowerowej w ul. Raginisa, natomiast do lipca 2013 r. zostanie oddany do użytku fragment ścieżki rowerowej w ul. Piastowskiej od ul. Warszawskiej do ronda im. Antonowicza. Do pełnego połączenia szlaku rowerowego od granic miasta od strony Supraśla do drogi wyjazdowej w stronę Krupnik pozostanie budowa ścieżki rowerowej w ul. M. Kopernika, co zostanie wykonane przy realizacji budowy Centralnego Węzła Komunikacyjnego. Realizacje niektórych odcinków ścieżek rowerowych podobnie jak wyżej wymieniona są wstrzymane ze względu na planowaną inwestycję drogową w ich sąsiedztwie.

Niemniej jednak analizowana jest zasadność aktualizacji dokumentów związanych z rozwojem transportu publicznego dla miasta Białegostoku, a w ramach czego może być opracowana koncepcja rozwoju infrastruktury rowerowej dla naszego miasta.

Prezydent miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

mariusz_nahajewski radni interpelacje infrastruktura

Komentarze

Dodaj komentarz