logo RB

Interpelacje w sprawie Grochowej i Częstochowskiej [aktualizacja]

mocniak | 2013-04-21 | 0 komentarzy

rafał_rudnicki mariusz_nahajewski radni interpelacje tadeusz_truskolaski grochowa częstochowska infrastruktura

Miło nam donieść, że kwestia drogi dla rowerów przy Grochowej i Częstochowskiej została zauważona przez radnych naszego miasta i na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Białegostoku (25 lutego 2013) zostały złożone dwie interpelacje w tej sprawie.

Interpelacja Rafała Rudnickiego

Białystok 25.02.2013 r.

Prezydent Miasta Białegostoku

Zgodnie z § 68 Regulaminu Rady Miasta Białegostoku składam poniższą interpelację:

W związku z planowanym wybudowaniem w tym roku odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Grochowej i Częstochowskiej (między al. Piłsudskiego a ciągiem rowerowym zbudowanym w ulicach kardynała Wyszyńskiego, Sosnowskiego i Kalinowskiego), stanowczy protest przeciwko tej inwestycji zgłosiło Stowarzyszenie „Rowerowy Białystok”. Według jego przedstawicieli, we wszystkich opracowaniach dotyczących sposobu prowadzenia ruchu rowerowego, dla ulic o prędkości, natężeniach ruchu i klasie odpowiadających ulicom Lipowej, Grochowej i Częstochowskiej preferowanymi rozwiązaniami są pasy rowerowe w jezdni lub ruch mieszany (z ewentualnym fizycznym uspokojeniem ruchu). Istotne znaczenie mają także kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jak podaje Stowarzyszenie „Rowerowy Białystok” przypadki najechania na rowerzystę od tyłu, które mogą zostać wyeliminowane przez wydzielenie drogi dla rowerów, stanowią jedynie 5% zdarzeń, podczas gdy zdarzenia boczne na terenie Białegostoku dotyczą ok. 70% zdarzeń z udziałem rowerzystów.

W związku z powyższym chciałbym uzyskać od Pana Prezydenta odpowiedź na poniższe pytanie:

Czy możliwe jest zaniechanie budowy drogi dla rowerów przy ul. Grochowej i Częstochowskiej w zaproponowanym przez Urząd Miejski kształcie oraz opracowanie projektu wyznaczenia pasów rowerowych na tych ulicach?

Z poważaniem

Rafał Rudnicki

Odpowiedź Tadeusza Truskolaskiego

Białystok, 14 marca 2013

ORN-I.0003.35.2013

Odpowiadając na interpelację złożoną podczas XXXIX sesji Rady Miasta Białystok w dniu 25.11.2013 r. w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Grochowej i Częstochowskiej, uprzejmie informuję, jak niżej.

Po uspokojeniu ruchu na ulicy Lipowej znaczna część kierowców jako alternatywną trasę wybiera ulice Grochową i Częstochowską. Ponadto, po wybudowaniu ulicy Sitarskiej znacznie wzrośnie natężenie ruchu pojazdów, gdyż będzie to najdogodniejsze połączenie północno - zachodnich dzielnic z centrum miasta.

Rowerami przemieszczają się użytkownicy o różnych umiejętnościach jazdy, znaczna część rowerzystów preferuje wydzieloną drogę rowerową, odseparowaną od ruchu samochodowego jako gwarantującą właściwy poziom bezpieczeństwa. Nie ma uzasadnienia do wprowadzenia ruchu rowerowego na jezdnię, razem z samochodami ze względu na wzrost natężenia ruchu pojazdów oraz zwiększenie ilości manewrów - wjazdy i wyjazdy z parkingów z prostopadłym sposobem parkowania w stosunku do osi jezdni stwarzające niebezpieczeństwo bocznych zderzeń pojazd - rowerzysta. Ma to znaczący wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie mało chronionych uczestników ruchu jakimi są rowerzyści. Różnica w gabarytach, w przypadku ewentualnej kolizji, zawsze stawia rowerzystę w sytuacji pokrzywdzonego. Łatwiej zauważyć rowerzystę na wydzielonej drodze rowerowej, gdzie ruch jest znikomy niż na jezdni, gdy rowerzysta porusza się razem z innymi pojazdami będąc często zasłanianym przez innych uczestników ruchu.

Z tych powodów, w ulicach Grochowej i Częstochowskiej zdecydowano o budowie wydzielonej drogi rowerowej i ciągu pieszo - rowerowego.

Prezydent miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Druga interpelacja Rafała Rudnickiego

Białystok, 25.03.2013 r.

Zgodnie z §68 Regulaminu Rady Miasta Białystok składam poniższą interpelację:

W związku z brakiem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi, a przede wszystkim nie wysłuchaniem przez Urząd Miejski w Białymstoku opinii białostockich rowerzystów, a więc osób najbardziej zainteresowanych, na interpelację dotyczącą planowanego wybudowania w tym roku odcinka ścieżki rowerowej przy ul. Grochowej i Częstochowskiej (między al. Piłsudskiego a ciągiem rowerowym zbudowanym w ulicach kardynała Wyszyńskiego, Sosnowskiego i Kalinowskiego), raz jeszcze chciałbym uzyskać od Pana Prezydenta odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy władze Białegostoku nie są w stanie zmienić swojego stanowiska w sprawie budowy ścieżki przy ul. Grochowej i Częstochowskiej, tak by zamiast budowy wydzielonej drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego, pasy rowerowe były wyznaczone na jezdni w granicach istniejących krawężników? Jedyną modyfikacją byłoby zlikwidowanie jednej wyspy na przejściu dla pieszych oraz wybudowanie zjazdów z drogi dla rowerów przy Kalinowskiego. Dodatkowo należałoby zmienić program sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Grochowej i Kalinowskiego oraz dostawić jeden sygnalizator na zjeździe z drogi dla rowerów.
  2. Czy taki wariant nie jest też wart uwzględniania ze względu na jego zdecydowanie niższe koszty realizacji od aktualnej propozycji Urzędu Miejskiego?

Z poważaniem

Rafał Rudnicki

Odpowiedź wiceprezydenta Andrzeja Sosny

Białystok, 08 kwietnia 2013 r.

ORN-I.0003.35.2013

Odpowiadając na interpelację złożoną podczas XLII sesji Rady Miasta Białystok w dniu 25.111.2013 r. w sprawie ścieżki rowerowej przy ul. Grochowej i Częstochowskiej, ponownie uprzejmie informuję, jak niżej.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które wskazuje priorytety i kierunki rozwoju miasta pod kątem funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta, uwzględnia interesy wszystkich grup mieszkańców traktując je w sposób równoważny. Zadaniem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego jest zapewnienie rozwiązań optymalnych, dostosowanych do potrzeb różnych użytkowników dróg.

Dwukierunkowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulic Grochowa - Częstochowska w rejonie ulicy Lipowej przechodzi we wspólny ciąg pieszo - rowerowy szerokości 4 m w najwęższym miejscu. Taka szerokość pozwala na bezpieczną koegzystencję pieszych i rowerzystów na jednej przestrzeni. Zgodnie z przepisami, wspólne użytkowanie drogi przez pieszych i rowerzystów może być stosowane jeżeli natężenie ruchu pieszego nie przekracza 450 osób/h, a natężenie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub odpowiednio 250 rowerów/h i 50 osób/h. Natomiast wspólny ruch na jednej przestrzeni rowerzystów i pojazdów (szczególnie wielkogabarytowych - np. autobusów ) w przypadku kolizji, rowerzystę stawia zawsze w sytuacji pokrzywdzonego.

W związku z tym, podtrzymuję stanowisko zawarte w poprzedniej odpowiedzi w tej sprawie.

Wz. Prezydenta Miasta

mgr Aleksander Sosna

Interpelacja Mariusza Nahajewskiego

Białystok 25.02.2013

Sz. P.

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie

Na podstawie § 68 Regulaminu Rady Miasta Białystok składam interpelację w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Grochowej i ul. Częstochowskiej.

Panie Prezydencie proszę o informację, czy możliwe jest opracowanie nowej koncepcji (projektu) budowy tych ścieżek uwzględniającej postulat podwyższenia bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych poprzez oddzielnie ciągu rowerowego od pieszego? Rozwiązanie obecnie zaproponowane przeczy idei ciągłości ścieżek rowerowych oraz bezpiecznego przejazdu rowerzystów przez skrzyżowania. Zaproponowany ciąg pieszo-rowerowy to rozwiązanie, które naraża pieszych oraz rowerzystów na wzajemne konflikty, które bardzo często mają miejsce w tego typu rozwiązaniach komunikacyjnych. Kolizje między rowerzystami, a pieszymi w swoich konsekwencjach są bardzo bolesne w skutkach. Proszę również o rozważenie możliwości zaprojektowania pasów na jezdni przeznaczonych dla rowerzystów. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów w ostateczności należałoby do obecnego projektu wnieść poprawkę umożliwiającą bezpośredni wjazd oraz zjazd ze ścieżki rowerowej na jezdnię.

Z poważaniem

Mariusz Nahajewski

Odpowiedź

ORN-I.0003.20.2013

Odpowiadając na interpelację złożoną podczas XXXIX sesji Rady Miasta Białystok w dniu 25.11.2013 r. w sprawie budowy ścieżki rowerowej przy ul. Grochowej i Częstochowskiej, uprzejmie informuję, jak niżej.

Po uspokojeniu ruchu na ulicy Lipowej znaczna część kierowców jako alternatywną trasę wybiera ulice Grochową i Częstochowską. Ponadto, po wybudowaniu ulicy Sitarskiej znacznie wzrośnie natężenie ruchu pojazdów, gdyż będzie to najdogodniejsze połączenie północno - zachodnich dzielnic z centrum miasta.

Rowerami przemieszczają się użytkownicy o różnych umiejętnościach jazdy, znaczna część rowerzystów preferuje wydzieloną drogę rowerową, odseparowaną od ruchu samochodowego jako gwarantującą właściwy poziom bezpieczeństwa. Nie ma uzasadnienia do wprowadzenia ruchu rowerowego na jezdnię, razem z samochodami ze względu na wzrost natężenia ruchu pojazdów oraz zwiększenie ilości manewrów - wjazdy i wyjazdy z parkingów z prostopadłym sposobem parkowania w stosunku do osi jezdni stwarzające niebezpieczeństwo bocznych zderzeń pojazd - rowerzysta. Ma to znaczący wpływ na bezpieczeństwo, szczególnie mało chronionych uczestników ruchu jakimi są rowerzyści. Różnica w gabarytach, w przypadku ewentualnej kolizji, zawsze stawia rowerzystę w sytuacji pokrzywdzonego. Łatwiej zauważyć rowerzystę na wydzielonej drodze rowerowej, gdzie ruch jest znikomy niż na jezdni, gdy rowerzysta porusza się razem z innymi pojazdami będąc często zasłanianym przez innych uczestników ruchu.

Z tych powodów, w ulicach Grochowej i Częstochowskiej w przypadku niewystarczającej szerokości pasa drogowego na wykonanie odseparowanej ścieżki rowerowej, zdecydowano o budowie ciągu pieszo - rowerowego.

Prezydent miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Zobacz także:

rafał_rudnicki mariusz_nahajewski radni interpelacje tadeusz_truskolaski grochowa częstochowska infrastruktura

Komentarze

Dodaj komentarz