logo RB

Musiuk: Interpelacja w sprawie utworzenia map ścieżek rowerowych

mocniak | 2012-03-26 | 0 komentarzy

adam_musiuk radni tadeusz_truskolaski mapy interpelacje infrastruktura

Białystok, 26.03.2012

Adam Musiuk

Radny Rady Miasta Białegostoku

Szanowny Pan

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości umieszczenia przy najczęściej wykorzystywanych ścieżkach rowerowych map tych ścieżek. Dodatkowo sugerowałbym wydanie mapy białostockich ścieżek rowerowych.

Uzasadniając stwierdzę, iż rozległa sieć ścieżek rowerowych, ich jakość i trasa przebiegu, jest bardzo pozytywnie odbierana zarówno przez turystów odwiedzających nasze miasto, jak i samych mieszkańców. Niestety brakuje szczegółowej wiedzy, co do przebiegu tych ścieżek . Obecnie jedynym sposobem zapoznania się z trasą ścieżek jest ich przejechanie. Wydaje mi się, że zaproponowane przeze mnie rozwiązania ułatwią korzystanie z miejskich ścieżek oraz będą bardzo dobrym rozwiązaniem promującym Miasto Białystok.

Jednocześnie dla zmniejszenia kosztów takiego przedsięwzięcia sugeruję zaznaczenie na ww. tablicach i w mapach istniejących ścieżek, ale także planowanych tras z podanym przybliżonym terminem ich realizacji - co spowoduje, że nie dojdzie do ich szybkiej dezaktualizacji.

Z wyrazami szacunku

Adam Musiuk

Odpowiedź prezydenta

ORN - I.0003.82.2012

Białystok, 16.04.2012

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej Białegostoku w dniu 26 marca 2012r. informuję, że realizacja opisanych działań zależy w całości od budżetu przeznaczonego na działania promocyjne.

Umieszczanie przy ścieżkach rowerowych map tych ścieżek, oraz wydanie mapy białostockich ścieżek rowerowych jest niewątpliwie cenną i pożądaną inicjatywą. Świadczą o tym między innymi liczne zapytania o mapy białostockich ścieżek rowerowych zadawane przez odwiedzających targi turystyczne, w których uczestniczy Miasto Białystok. Natomiast mapy umieszczone przy ścieżkach powinny stanowić nieodłączną część samej inwestycji.

W związku z podziałem budżetu przyznającego priorytet działaniom promocyjnym przez sport, Biuro Promocji nie posiada środków na zrealizowanie opisanych działań w bieżącym roku budżetowym. Projekt ten jednak zostanie wzięty pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na rok 2013.

Prezydent Miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Druga interpelacja

Białystok, 25 czerwca 2012r.

Szanowny Pan Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie

W nawiązaniu do mojej interpelacji z dnia 26.03.2012r. oraz odpowiedzi Pana Prezydenta z dnia 16.04.2012r., proponuję rozszerzenie informacji zawartych w planowanej mapie i tablicach dotyczących ścieżek rowerowych o inne przydatne, przede wszystkim, młodym mieszkańcom naszego miasta, informacje takie jak: tereny rekreacyjne, orliki, miejsca dostępu miejskiej sieci wi-fi, inne atrakcje interesujące młodych ludzi. Proszę także, o przygotowanie elektronicznej wersji przedmiotowej mapy, co zapewni po pierwsze jej bieżącą aktualizację, po drugie będzie krokiem zgodnym z panującymi obecnie trendami.

Moja interpelacja ma na celu przygotowanie informacji o ofercie Białegostoku, przede wszystkim, skierowanej do kilkudziesięciu tysięcy studentów uczących się w naszym mieście oraz jego młodych mieszkańców. Z racji swoich obowiązków zawodowych często spotykam się ze studentami i odbieram od nich liczne sygnały - szczególnie dotyczy studentów przyjeżdżających z innych miast - o braku informacji o ofercie miasta skierowanej właśnie do nich. Często słyszę od nich, że atrakcje naszego miasta poznają przypadkowo, a właściwie dopiero po kilku latach - gdy już wyjeżdżają z naszego miasta -znają Białystok na tyle dobrze, aby aktywnie w nim wypoczywać.

Wydaje mi się, że można by skorzystać i w ramach tej publikacji rozpropagować hasło: „Białystok Miastem Młodych”, które w żaden sposób nie koliduje z marką „Wschodzący Białystok”, a jedynie ją rozszerza i zwraca uwagę na fakt, że jesteśmy największym ośrodkiem akademickim na wschód od Wisły z rozbudowaną ofertą skierowaną do młodych ludzi.

Jednocześnie kończąc, ze swojej strony chciałbym zgłosić swoją gotowość do ewentualnego udziału w pracy zespołu przygotowującego zaproponowane przeze mnie propozycje.

Z wyrazami szacunku

Adam Musiuk

Odpowiedź

Białystok, 10 lipca 2012 r.

ORN-I.0003.82.2012

Szanowny Pan Adam Musiuk

Radny Rady Miejskiej Białegostoku

W odpowiedzi na Pańską interpelację zgłoszoną w dniu 25 czerwca 2012 r. informuję, że wszystkie wspomniane przez Pana informacje dotyczące ścieżek rowerowych i atrakcji turystycznych Białegostoku znaleźć można na stronie www.bialvstok.pl. a także na portalu mapowym - Białystok www.gisbialvstok.pl. Informacje te zostały umieszczone w intemecie szczególnie z myślą o ludziach młodych, dla których internet stanowi powszechne narzędzie komunikacji. Umieszczanie na tablicach przy ścieżkach rowerowych dodatkowych informacji o terenach rekreacyjnych, orlikach, miejscach dostępu miejskiej sieci wi-fi itp. wpłynęłoby niekorzystnie na przejrzystość i czytelność takich map.

Obecnie pracujemy również nad stworzeniem Multimedialnego Centrum Informacji Turystycznej. Jednym z elementów Centrum będzie multimedialna mapa Białegostoku, na której znajdą się wszystkie informacje niezbędne turystom, jak również mieszkańcom naszego miasta. Mapa przygotowywana jest w wersji elektronicznej, co umożliwi jej bieżącą aktualizację. Otwarcie MCIT planowane jest na 20.07.2012 r.

Ze względu na to, iż znacząca większość środków z budżetu promocyjnego na 2012 rok jest już wydatkowana, kolejne projekty związane z promocją Miasta Białystok jako miejsca przyjaznego młodym ludziom, w którym dobrze się żyje i studiuje, będą brane pod uwagę przy konstruowaniu budżetu na rok 2013.

Prezydent Miasta

dr hab. Tadeusz Truskolaski

adam_musiuk radni tadeusz_truskolaski mapy interpelacje infrastruktura

Komentarze

Dodaj komentarz